Privacyverklaring

Happy Living Makelaars is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Happy Living Makelaars doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Happy Living Makelaars is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Happy Living Makelaars is verantwoordelijk voor de verkoop en aankoop van onroerende zaken, waaronder woningen. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Happy Living Makelaars kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Happy Living Makelaars, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Happy Living Makelaars verstrekt. Happy Living Makelaars kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw activiteiten op onze website
 • Kopie van uw paspoort en/of identiteitsbewijs

Cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Happy Living Makelaars gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Happy Living Makelaars verstrekt. Happy Living Makelaars krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Happy Living Makelaars maakt gebruik van de analyticsdiensten van Google Analytics.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Happy Living Makelaars zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Happy Living Makelaars verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op de verkoop en aankoop van woningen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Happy Living Makelaars te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. Het opvragen van een kopie van uw paspoort en/of identiteitsbewijs wordt ons verplicht door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Marketingactiviteiten

Happy Living Makelaars houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Happy Living Makelaars.

Bewaartermijn

Happy Living Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Voor uw administratieve gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar na verloop van het boekjaar met het oog op onze fiscale bewaarplicht.

Voor de kopie van uw paspoort en/of ander identiteitsbewijs hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar.

Overige persoonsgegevens zullen niet langer dan twee jaar worden bewaart.

Beveiliging

Happy Living Makelaars gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Happy Living Makelaars voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Happy Living Makelaars beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Happy Living Makelaars afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Happy Living Makelaars legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Derden met wie Happy Living Makelaars samen kan werken kunnen onder andere zijn:

 • Collega makelaars Voor het uitwisselen van die persoonsgegevens van de koper en verkoper die noodzakelijk zijn voor het opstellen van koopaktes.
 • Notaris Aan de notaris wordt een kopie van uw identiteitsbewijs doorgestuurd bij de aan- en/of verkoop van de woning.
 • Taxateur Ter opstelling van het taxatierapport.
 • Financial Intelligence Unit Nederland Voor de melding van eventuele ongebruikelijke transacties.

Rechten van betrokkenen

Happy Living Makelaars honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@happylivingmakelaars.nl. Happy Living Makelaars zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.happylivingmakelaars.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Happy Living Makelaars
Adres: Laaressingel 67, 7514 EL in Enschede
Tel: 053-2340567
Mail: info@happylivingmakelaars.nl

Download de PDF »

.standard-content-132{width:100%;}.over-diensten {display:none;}ul,ol{margin:20px;}

1

1

1